Aký je postoj poisťovní k očkovaniu proti COVID19?

Máte pochybnosti, či poisťovne budú plniť, ak po očkovaní proti COVID19 budete mať nežiadúce následky na Vašom zdraví? Poisťovne sú v odpovediach na tieto otázky jednotné.

Na základe vyjadrení Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv 25.11.2021 (zdroj: sukl.sk) z celkového počtu 5 287 594 podaných vakcín proti COVID19 štátny ústav prijal 9 125 hlásení podozrení na nežiaduce účinky, čo predstavuje necelých 0,2 %. Z toho množstva hlásení bolo 1 148 závažných  (napr. kolaps, strata vedomia, trombóza, alergické reakcie a  pod.). Evidovaných je 7 úmrtí, ktoré môžu byť spojené s očkovaním proti COVID19. Z dostupných štatistických údajov je zatiaľ zrejmé, že  počty nežiadúcich účinkov a úmrtí sú relatívne nízke. Faktom však je aj to, že aj  pri očkovaniach, ktoré sme absolvovali v minulosti resp. aj teraz absolvujeme ako  napr. proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, osýpkam, boli zaznamenané nežiadúce účinky Dôležité je pozastaviť sa pri definícii „nežiadúce účinky po očkovaní“. Môže ísť o zvýšenú teplotu, opuch v mieste vpichu či bolesť, vyrážka, nevoľnosť, nespavosť, hnačka, zvracanie, opuchnutie lymfatických žliaz, zápal priedušiek, podráždenie očí, či dokonca smrť. V akých prípadoch si teda môžem nárokovať peniaze/odškodnenie k poistenia v komerčnej poisťovni?

Poisťovne sú vo vyjadrení k plneniu za nežiadúce účinky po očkovaní viac menej jednotné. Je jedno či ide o očkovanie proti COVID19, tetanu alebo čiernemu kašľu. Plniť budú, keďže liečivo – očkovacia látka bola schválená oprávnenou autoritou (EMA, ŠUKL, Ministerstvo zdravotníctva SR). Nemajú výluku, ktorá by bránila vyplatiť plnenie, ak by sa vyskytli následky po očkovaní alebo dokonca smrť. Záleží však na tom, aké riziká sú dojednané v poistnej zmluve a či boli splnené základné podmienky k plneniu (napr. čakacia doba).

Aké riziká je potrebné mať dojednané?

V závislosti od závažnosti odporúčam mať v zmluve dojednané minimálne tieto riziká:

  • riziko smrti,
  • pre stredné ťažké a ťažké riziko kritických chorôb a riziko invalidity nad 40 % alebo nad 70 %,
  • pre ľahšie závažnosti riziká práceneschopnosti a hospitalizácie v nemocnici.

Aký je názor poisťovní na experimetnálny liek?

Poisťovne nepovažujú súčasné schválené vakcíny za experimentálny liek, preto sa netreba obávať neplnenia v prípade nežiadúcich účinkov po očkovaní. Naopak, problém môže nastať vtedy, ak liečba alebo liečebné postupy, ktoré sa aplikovali, neboli schválené žiadnou oprávnenou autoritou. Takým je napríklad predávkovanie sa Ivermektínom alebo  poškodenie zdravia liekom, ktorý sme si sami preventívne „naordinovali“.

Dopady použitia experimentálnych liekov na poistné plnenie.

Každý prípad by sa určite posudzoval individuálne.  Postupovalo by sa  podľa Občianskeho zákonníka, § 415 cit.“ Každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí.“ Súčasne s odvolaním sa na poistné podmienky poisťovne cit. : „Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených v poistných podmienkach alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistne plnenie podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.“

Ak by nastali zdravotné následky – invalidita, úmrtie, hospitalizácia, pracovná neschopnosť, poisťovňa by nepristúpila k výplate poistného plnenia a to z dôvodu, že poistenie sa (pokiaľ poistná zmluva a jej poistné podmienky neustanovujú inak) nevzťahuje, na poistnú udalosť, ktorá nastane v dôsledku liečby alebo zákrokov, ktoré neboli ordinované kvalifikovaným lekárom s platnou licenciou v danom odbore, alebo liečba sa uskutočnila v zariadení bez platnej licencie a liečby alebo zákrokov, ktoré majú experimentálnu povahu (teda napr. aj v rámci klinických testovaní očkovacej látky).

To, ako konkrétna poisťovňa v konečnom dôsledku  bude plniť v prípade experimentálnej liečby, záleží od konkrétných poistných podmienok tejto poisťovne. Z praxe vyplýva, že  poisťovňa zamietne plnenie úplne  alebo v lepšom prípade vyplatí len nejakú malú pomernú časť dohodnutej poistnej sumy.

Je lepšie sa spoliehať na schválené, odporúčané postupy a lieky, kam sa radia aj súčasné schválené vakcíny proti COVID19. V takom prípade sa nemusíte báť i prípadných nežiadúcich účinkov po očkovaní. Poisťovne ich budú vyplácať v závislosti od dojednaných rizík a podmienok na zmluve. Odporúčam, urobiť si revíziu v dojednanom životnom poistení. Obrátiť sa môžete aj na našich konzultantov z Broker Consulting, ktorí Vám pomôžu s nastavením kvalitného zabezpečenia Vás a Vašich blízkych.

Ing. Tomáš Kročian, produktový manažér Broker Consulting, a.s.

Filtrovať podľa kategórií
zdieľajte
získajte informácie

Nechajte si zasielať novinky hneď po ich zverejnení:

Zdieľajte:

Facebook
LinkedIn
Email
podľa výberu

Súvisiace články

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY A JEHO UPLATNENIE V ROKU 2024

Daňový bonus na zaplatené úroky je druh daňového zvýhodnenia, ktorý sa od 01.01 2024 upravil. Výška daňového bonusu na zaplatené úroky za rok 2023 je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok, maximálne do 50 000 eur z výšky úveru.

Čítať »

Kúpa nehnuteľnosti alebo prenájom?

Je lepšie si nehnuteľnosť kúpiť alebo bývať v prenájme? Rozhodnutie medzi kúpou nehnuteľnosti a prenájmom je jedným z najdôležitejších krokov, ktorými sa mnohí ľudia stretávajú pri hľadaní svojho domova. Je to dilema, ktorá zahŕňa nielen finančné, emocionálne, ale aj praktické úvahy. Každá možnosť má svoje výhody a nevýhody, a voľba závisí od individuálnych okolností a cieľov daného človeka. Preto je potrebné zvážiť viacero faktorov, výhody, ale aj nevýhody prenájmu či vlastníctva a zohľadniť nielen svoju finančnú situáciu, ale aj svoj životný štýl a dlhodobé ciele.

Čítať »

Legislatívne zmeny v hypotékach od 01.01.2024.

NRSR schválila návrh Vlády Slovenskej republiky z 29.11.2023, jednalo sa o úpravu zákona v oblasti pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s ministerstvom financií. Tento návrh vstúpil do platnosti od 1. januára 2024.

Čítať »

Dôchodkové sporenie – áno či nie?

Hneď na úvod musím zdôrazniť, že určite áno. Nie je múdre spoliehať sa len na štát, ktorý bude mať problém s vyplácaním starobného dôchodku prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Demografický vývoj je neúprosný, starobných dôchodcov pribúda a počet pracujúcich, ktorí vytvárajú zdroje pre výplatu starobného dôchodku bude minimálne stagnovať.

Čítať »

Ešte jeden krok...

Ešte je potrebné, aby ste potvrdili správnosť vašej emailovej adresy.

Prosíme, choďte do vašej emailovej schránky a potvrďte správnosť emailovej adresy klikom na linku v správe.