Daňové povinnosti pri kúpe a predaji nehnuteľnosti.

Daň z nehnuteľnosti

S kúpou aj predajom nehnuteľnosti je spojená tzv. daň z nehnuteľnosti. Táto daň je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ide o fakultatívnu miestnu daň, preto sa obec môže rozhodnúť, že ju na svojom území nemusí zaviesť. Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu obce.

Daňové priznanie je povinná podať každá fyzická osoba alebo právnická osoba v prípade, že u nej nastali oproti minulému roku zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane. Takýmito zmenami sa rozumie napr. kúpa alebo predaj nehnuteľnosti, darovanie nehnuteľnosti, nadobudnutie nehnuteľnosti darom, dražbou, zdedenie nehnuteľnosti a pod.

Daňové priznanie sa podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v katastri ktorého sa nachádza nehnuteľnosť a je potrebné ho podať najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka od vzniku daňovej povinnosti. Ak ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti v r. 2022, tak do 31.01.2023 ste povinní prihlásiť sa k dani z nehnuteľnosti. Daňové priznanie za manželov podáva len jeden z manželov a v prípade podielového spoluvlastníctva ho môže podať každý vlastník s uvedením svojho podielu alebo sa môže určiť jeden zástupca, ktorý podá daňové priznanie za všetkých spoluvlastníkov, pričom túto skutočnosť musí uviesť v daňovom priznaní.

V prípade nepodania daňového priznania správca dane uloží pokutu, ktorej spodná hranica je 5 EUR a horná hranica 3 000 EUR, najviac do výšky vyrubenej dane.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti je povinný podať daňovník, ktorému ku 31.12.2022 zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, čiže ide o osoby, ktoré v r. 2022 napr. predali alebo darovali nehnuteľnosť.

Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti

Právnu úpravu dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti nájdeme v zákone č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Ak daňovník predal nehnuteľnosť na základe uzatvorenej kúpnopredajnej zmluvy, takýto príjem je na daňové účely považovaný za príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti. To, či takýto príjem z predaja nehnuteľnosti podlieha zdaneniu a je zdaniteľným príjmom alebo je od dane oslobodený, závisí od posúdenia podmienok pre jeho oslobodenie podľa platných ustanovení zákona o dani z príjmov.

Ak má daňovník príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý nie je oslobodený od dane a takýto príjem presiahne za zdaňovacie obdobie polovicu základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov FO. Za rok 2022 ide o sumu 2 461,41 EUR.

Od dane je napríklad oslobodený príjem: 

  • z predaja nehnuteľnosti, a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia, 
  • z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa, 
  • z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku, a to po uplynutí 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku,
  • z predaja nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov (ide o vydanie v rámci reštitučných zákonov).

Ak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane, daňovník takýto príjem v daňovom priznaní neuvádza a z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

V daňovom priznaní je potrebné uviesť nielen príjmy, ale aj výdavky. Do výdavkov si daňovník môže zarátať preukázateľne zaplatenú kúpnu cenu, finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie nehnuteľnosti, opravu a údržbu, ale aj tie, ktoré súvisia s predajom nehnuteľnosti, ako napr. poplatok realitnej kancelárii za sprostredkovanie predaja, za spracovanie kúpnej zmluvy alebo správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľnosti, takisto aj úroky z hypoúveru.

Daň z príjmu je vo výške 19%, ak príjem z predaja je do sumy 41 445,46 EUR a vo výške 25%, aj príjem z predaja je nad uvedenú sumu.

Nezabúdajte však, že okrem dane z príjmu je následne potrebné zaplatiť aj zdravotné poistenie vo výške 14% z príjmu. Presnú sumu vypočíta zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania.

JUDr. Lenka Zelenáková, manažérka realitných služieb

Filtrovať podľa kategórií
zdieľajte
získajte informácie

Nechajte si zasielať novinky hneď po ich zverejnení:

Zdieľajte:

Facebook
LinkedIn
Email
podľa výberu

Súvisiace články

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY A JEHO UPLATNENIE V ROKU 2024

Daňový bonus na zaplatené úroky je druh daňového zvýhodnenia, ktorý sa od 01.01 2024 upravil. Výška daňového bonusu na zaplatené úroky za rok 2023 je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok, maximálne do 50 000 eur z výšky úveru.

Čítať »

Kúpa nehnuteľnosti alebo prenájom?

Je lepšie si nehnuteľnosť kúpiť alebo bývať v prenájme? Rozhodnutie medzi kúpou nehnuteľnosti a prenájmom je jedným z najdôležitejších krokov, ktorými sa mnohí ľudia stretávajú pri hľadaní svojho domova. Je to dilema, ktorá zahŕňa nielen finančné, emocionálne, ale aj praktické úvahy. Každá možnosť má svoje výhody a nevýhody, a voľba závisí od individuálnych okolností a cieľov daného človeka. Preto je potrebné zvážiť viacero faktorov, výhody, ale aj nevýhody prenájmu či vlastníctva a zohľadniť nielen svoju finančnú situáciu, ale aj svoj životný štýl a dlhodobé ciele.

Čítať »

Ešte jeden krok...

Ešte je potrebné, aby ste potvrdili správnosť vašej emailovej adresy.

Prosíme, choďte do vašej emailovej schránky a potvrďte správnosť emailovej adresy klikom na linku v správe.